КНАУ им.К.И.Скрябина

План работы кафедры «Менеджмент и агромаркетинг»

на 2017-2018 гг.

Наименование  работ

 Иштин аталышы

Сроки проведения

Аткарыла турган мөөнөтү

1.

Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на

2017-2018 учебный год

2016-2017 окуу жылына кафедранын планын бекитүү жана талкуулоо

сентябрь

 

2.

Распределение обязанностей среди преподавателей кафедры по проведению организационно-общественной работы на кафедре

Кафедранын уюштуруу-коомдук иштерин окутуучулар арасында бөлүштүрүү

Сентябрь

октябрь

3.

Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов преподавателей на предстоящий год

Окуу жылына окутуучулардын өздүк пландарын бекитүү жана карап көрүү

Сентябрь

4.

Рассмотрение и обсуждение рабочих программ и УМК по читаемым дисциплинам

Окутулуп жаткан сабактар боюнча жумушчу программаларын жана окуу методикалык комплекстерин кароо жана талкуулоо

Сентябрь

5.

Составление графика учебного процесса и проведения модулей

Окуу процессине ылайык график түзүү жана модуль жүргүзүү

Сентябрь, октябрь,декабрь, март, май

6

Проведение взаимопосещений занятий с преподавателями кафедры согласно  графика и обсуждение итогов взаимопосещений

Өз ара сабактарга кирүү графигинин негизинде сабактарга кирүү жана жыйынтыктарын талкуулоо

В течение учебного года

Жыл ичинде

7.

Проведение и посещение преподавателями кафедры открытых занятий

 Кафедранын окутуучулары арасында ачык сабак өткөрүү жана катышуу

В течение учебного года

Жыл ичинде

8.

Обсуждение итогов проведения учебно-производственной практики студентов очного отделения

Күндүзгү бөлүмдүн студентеринин окуу-өндүрүш практикасын өтүү жыйынтыктарын талкуулоо

В конце октября

 

9.

Обсуждения и утверждения тематики курсовых и дипломных работ

Димлом жана курстук иштерин бекитүү жана талкулоо

Октябрь

10.

Отчет о  работе кафедры на заседании кафедры и на Совете факультета  за первое полугодие уч. года  и определение задач кафедры на второе полугодие учебного года.

Кафедранын отурумунда жана факультеттин кеңешинде окуу жылынын биринчи жарым жылдыгындагы кафедранын отчету

Декабрь

11.

Проведение текущего итогового контроля знаний студентов

Студенттердин учурдагы билим денгээлин текшерүү 

В течение учебного года

Жыл ичинде

12.

Проведение и обсуждение итогов зимней экзаменационной сессии

Кышкы сессиянын жыйынтыгын талкуулоо жана өткөрүү

Февраль

13.

Подготовка к проведению учебных и производственных практик со студентами

Студенттердин окуу жана өндүрүш практикасын өткөрүүгө даярдануу

май

14.

Обсуждение итогов проведения преддипломных практик

Диплом алдындагы практиканын жыйынтыктарын талкуулоо

май

15.

Подготовка к проведению ГАК очной формы обучения

МАК күндүзгү окуу формасы боюнча өткөрүүгө даярдык көрүү

май

16.

Проведение консультации к сдачи государственных экзаменов, предзащиты квалификационной работы

Квалификациялык иштин алдын ала жактоосу жана мамлекеттик экзаменге консультация өткөрүү

май

17.

Подведение и обсуждение итогов летней экзаменационной сессии

Жайкы экзамендик сессияныжыйынтыктоо жана талкуулоо

июнь

18.

Посещение курсов по повышению квалификации сотрудниками кафедры

Кафедранын жамаатынын квалификацияны жогорулатуу курстарына  катышуусу

В течение

учебного года

Жыл ичинде

19.

Обсуждение отчетов преподавателей о выполнении индивидуальных рабочих планов

Окутуучулардын жеке иш пландарынын аткарылышынын отчетун талкуулоо

Июнь

20.

Отчет о выполнении плана работы кафедры

Кафедранын иш планынын аткарылышынын отчету

Июнь

21.

Распределение учебной нагрузки среди преподавателей на 2018-2019уч.год

2018-2019 окуу жылына мугалимдерге окуу жүктөмүн бөлүштүрүү

Июнь

22.

Закрепление аудиторного фонда за кафедрой и его подготовки к новому учебного году

Кафедрага аудиториялык фондду бекитүү жана аны жаңы окуу жылына даярдоо

Июнь

23.

Учет уровня обеспеченности и  подготовка заявки на приобретения учебной литературы

Окуу куралдары менен камсыз болуу деңгээлин эсептөө жана керектүү окуу куралдарын алууга заявка даярдоо

В течение года

 

Жыл ичинде

24

Организация контроля за проведением учебного процесса, соблюдением графиков, выполнения отчетностей

Окуу процессинин өтүшүнө, графиктердин сакталышына,  отчеттордун аткарылышына текшерүүнү уюштуруу

В течение года

Жыл ичинде